Polilaktiki kislota näme?PLA-nyň artykmaçlyklary näme?

Polilaktid kislotasy, polilaktid diýlip hem atlandyrylýar, poliester maşgalasyna degişlidir.Polilaktiki kislota (PLA) esasy çig mal hökmünde süýt kislotasy bilen polimerlenen polimerdir.Çig mal köp we täzeden döredilip bilner.Polilaktiki kislotanyň önümçilik prosesi hapalanmaz we önüm tebigatda aýlanyşyga düşünip, biodegrirlenip bilner, şonuň üçin ideal ýaşyl polimer materialydyr.Polilaktiki kislota (PLA) biodegrirlenip bilinýän materialyň täze görnüşidir.Fermentasiýa arkaly täzelenip bilýän ösümlik çeşmelerinden (mekgejöwen ýaly) krahmal materiallaryndan ýasalýar we polimer sintezi arkaly polilaktiki kislota öwrülýär.

Polilaktiki kislota zarba galyplary, sanjym galyplary we beýleki gaýtadan işlemek usullary üçin amatlydyr.Işlemek aňsat we giňden ulanylýar.Dürli iýmit gaplaryny, gaplanan iýmitleri, çalt nahar nahary gutularyny, dokalan däl matalary, senagatdan raýat önümlerine gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.Soňra bolsa oba hojalyk matalaryna, saglygy goraýyş matalaryna, tozanlara, sanitariýa önümlerine, açyk UV çydamly matalara, çadyr matalaryna, pol matalaryna we ş.m. gaýtadan işlenip bilner. Bazaryň geljegi gaty umytly.Onuň mehaniki we fiziki aýratynlyklarynyň gowydygyny görmek bolýar.

Çig mal PLA-nyň artykmaçlyklary näme?

1. Gowy biodegrasiýa mümkinçiligi bar.Ulanylandan soň, belli bir şertlerde tebigatdaky mikroorganizmler tarapyndan bütinleý zaýalanyp, daşky gurşawy hapalamazdan kömürturşy gazy we suw döredip biler.Ordinaryönekeý plastmassany bejermek usuly henizem ýakylýar we kremasiýa bolýar, bu köp mukdarda parnik gazlarynyň howada akmagyna sebäp bolýar, polilaktiki kislota (PLA) plastmassalar zaýalanmak üçin topraga gömülýär we emele gelen kömürturşy gazy gönüden-göni girýär topragyň organiki maddalary ýa-da howada zyňylmajak we teplisa täsirini döretmeýän ösümlikler tarapyndan sorulýar.

hakda

2. Gowy mehaniki we fiziki aýratynlyklar.Işlemek aňsat, giňden ulanylýar we bazaryň geljegi gaty gowy.

3. Gowy utgaşyklyk we peselmek.Lukmançylyk pudagynda hem giňden ulanylýar.

4. Polilaktiki kislota (PLA) esasy fiziki häsiýetlerdäki nebithimiýa sintetiki plastmassa meňzeýär we dürli amaly önümleri öndürmek üçin giňden ulanylyp bilner.Poli (süýt kislotasy) (PLA) gowy şöhle we aýdyňlyga eýe, bu polistiroldan ýasalan filme deňdir we beýleki biodegrirlenip bilinýän önümler bilen üpjün edilip bilinmez.

5. Polilaktiki kislotanyň (PLA) iň oňat dartyş güýji we süýümliligi bar, şeýle hem dürli umumy gaýtadan işlemek usullary bilen öndürilip bilner.Poli süýt kislotasy (PLA) dürli pudaklaryň isleglerine görä dürli önümlere öndürilip bilner.

6. Poli (süýt kislotasy) (PLA) filmi howanyň gowy geçirijiligine, kislorod geçirijiligine we kömürturşy gazynyň geçirijiligine eýe, şeýle hem ys izolýasiýasynyň aýratynlyklaryna eýedir.Wiruslar we galyplar biodegrirlenip bilinýän plastmassalaryň ýüzüne birikdirmek aňsat, şonuň üçin howpsuzlyga we arassaçylyga şübheler bar.Şeýle-de bolsa, polilaktiki kislota ajaýyp antibakterial we galyndylara garşy aýratynlyklary bolan ýeke-täk biodegrirlenip bilinýän plastmassadyr.

7. PLA ýakylanda, onuň ýanýan ýylylyk bahasy adaty plastmassanyň (polietilen ýaly) ýarysyna deň bolan kagyzyňky bilen deňdir.Mundan başga-da, azot birleşmelerini, sulfidi we beýleki zäherli gazlary hiç wagt goýbermez.


Iş wagty: Apr-11-2023